SERIES GIẢI MÃ GOOGLE ALGO (SEO KHOA HỌC, NO GUESS-SEO)
#1 FRESHNESS (Độ Tươi Mới) – YẾU TỐ XẾP HẠNG LỚN Sự liên quan của website đối với các yếu tố được xem là “mới” hoặc vừa diễn ra trong một khoảng thời gian gần có thể được xem là một tín hiệu xếp hạng, theo như bằng sáng chế của Google: Freshness Based Ranking.… (0 comment)