Tôi viết bài này để chia sẻ cho những người mới đầu tư cryptocurrency, gồm cả những người bạn của tôi. Có những nguyên tắc mà tôi đã đúc rút được, là đặc thù riêng của Crypto, có những thứ là nguyên tắc từ đầu tư nói chung cho cổ phiếu, ngoại hối. Vì không… (0 comment)